loading

Floating Cities 2

Discipline

Puur Plastic

Year

2016

Client

Deel op Social MediaLive Website

Heemtuin Verbeeld - Leiderdorp         scrol down for english
mei tot en met oktober 2016
Floating Cities 2 is opgebouwd uit 100% Puur Plastic Afval 

Beeldend kunstenaar Carolien Adriaansche woont in Den Haag -4,5 meter onder de zeespiegel. In Nederland wonen en werken 9 van de 17 miljoen inwoners onder de zeespiegel. Waar men in de meeste landen spreekt over het hoogste punt, spreekt men in Nederland over laagste punt. Vlak bij Rotterdam op -6,7 meter.

Nu bekend is dat door de klimaatsverandering de zeespiegel gaat stijgen is de vraag welke gevolgen dit met zich mee zal brengen voor Nederland. 

De klimaatverandering/zeespiegel stijging is indirect het gevolg van onze 24/7 consumptie maatschappij en plastic afval is een heel zichtbaar symbool van dit consumptie gedrag.
Adriaansche is beeldend kunstenaar en gefascineerd door de prachtige vormen en kleuren van plastic, ze verbaast zich over de manier waarmee wij met plastic omgaan door het zonder veel nadenken over herkomst en bestemming weg te gooien. Met haar kunst vraagt zij aandacht voor onze plastic verslaving en de gevolgen die het met zich meebrengt. 

Sinds 2015 bouwde ze een vijftal 'Floating Cities' van plastic afval om aandacht te vragen voor 1 van deze gevolgen, de zeespiegelstijging. De verschillende 'Floating Cities' zijn opgebouwd uit op kleur gesorteerd plastic afval dat Adriaansche al 25 jaar op haar atelier verzameld zoals shampoo en wasmiddel flessen.  Voor dit project waren echter ook groter objecten nodig die ze verzamelde tijdens haar fietstochten van huis naar haar atelier. Het betreft hier wasmanden, boodschappenmandjes en emmers, al dan niet kapot. Ook in containers op bouwplaatsen vond ze het nodige afval. De basis van de steden worden gevormd door plastic kratjes van de markt. Groente en fruit kratjes die vroeger van hout of karton werden gemaakt  zijn de laatste jaren vaak van plastic. Onder de kratjes bevinden zich lege pet-flessen die het drijvend vermogen creëren. Plastic pollution

Climate change

Sealevelrise.

Are 'Floating Cities' the solution?

Visual artist Carolien Adriaansche lives in The Hague, The Netherlands, -4.5 meters below sea level. In the Netherlands, that’s normal, because 9 of the 17 million inhabitants live and work below sea level. In most countries they speak about their highest point above sea level, in the Netherlands this is the other way around. Our lowest point is near Rotterdam, about -6.7 meters.

Now that it is known that climate change will increase the sea level, the question is what consequences this will bring the Netherlands. 
The climate change / sea level rise is indirectly caused by our 24/7 consumer society and plastic waste is a very visible symbol of this consuming behavior.

Adriaansche is a visual artist and is fascinated by the beautiful forms and colors of plastic, she is amazed by the way we deal with plastic by throwing it away without much thought about origin and destination. With her art she demands attention to our plastic addiction and the consequences that it entails.
Since 2015 she has built five 'Floating Cities' of plastic waste to draw attention to one of these consequences, the sea level rise.
The different 'Floating Cities' are made up of color-sorted plastic waste that Adriaansche has collected in her studio for 25 years, such as shampoo and detergent bottles. For this project, however, larger objects were needed that she collected during her bicycle tours from home to her studio. These are baskets, shopping baskets and buckets, broken or not. She also found the necessary waste in containers on construction sites. The base of the cities is formed by plastic crates from the market. Fruit and vegetable crates that used to be made of wood or cardboard are often made of plastic nowadays. Beneath the crates, empty pet bottles create the floating power.mede-exposanten: Anjet van Linge, Gonda van der Zwaag, Guust Persoon, Jeroen Bisscheroux, Merel Holleboom, Sigrid Hamelink, Theo Schepens, Vittorio Roerade, Robbert Pauwels, Jeannette Ephraim, Gamal Ez, Ruben La Cruz en Karolien Helweg

Tevens verzorgde ik een workshop bij Gading-volwassenen met een beperking

Kunst in de Heemtuin